Osada Mezihoøí (nadmoøská výška 392 metrù), patøí k obci Sobìhrdy, leží mezi dvìma vrchy, z nichž vyšší se nazývá Èerèanský Chlum, který má tøi vrcholky (530 m, 450 m a 363 m). Nižší vrch se jmenuje Trkotín (517 m).

Zaèátky osídlení malebného mezihoøského údolí spadají, podle archeologických nadšencù z okruhu J. Axamita ze zaèátku minulého století, do období prvního slovanského osídlení. Toto období výstižnì charakterizuje Mgr. Václav Škvor ve spisku „Vranovsko ve støedovìku“. Kopcovité, zalesnìné a nepøíliš úrodné Benešovsko slovanské osadníky dlouho nelákalo. Pøesto pøibližnì na severní a západní hranici dnešního okresu byly pravdìpodobnì již v osmém, ale zcela jistì v devátém století, založeny první slovanské osady ... (více se dozvíte v èásti symbolech a historii Mezihoøí)

První písemná zmínka o osadì Mezihoøí pochází z roku 1428, v roce 2018 oslaví Mezihoøí výroèí 590 let.

Dnes má Mezihoøí 71 trvale žijících obyvatel, je také místem aktivit dojíždìjících chataøù a chalupáøù.
 

AKTUALITY

aneb - nejbližší plánované, probíhající a probìhlé akce v Mezihoøí a okolí ...

 

Pøijmìte pozvání na pravidelné páteèní posezení

každý pátek od 19:30 hodin - posezení v KD Mezihoøí

JARNÍ SENIOR SOUTĚŽ HASIČŮ - sobota 21. 4. 20018

Družstvo našich hasičů ve složení M. Potůček, O. Hradečný, F. Nácovský, J. Vilímek, V. Vlasák, D. Hanzlík, V. Prášek na soutěži ve Čtyřkolech obsadilo krásné třetí místo.

(Foto ze soutěže budou.)

DS Kašpaři zkouší novou hru DUCH BÁSNÍKA, s kterou vystoupí na Vítání léta v Žíňanech, Soběhrdech a samozřejmě i jinde.

JARNÍ ÚKLID - sobota 7. 4. 20018

Uklidili jsme si okolí obce - kolem silnic i cest, příkopy a i jinde. Bylo toho až až.(rozuměj nepořádku)

TRÉNUJ SVÙJ MOZEK

V týdnu od 12. - 18. 3. 2018 bude probíha v ÈR Národní týden trénování pamìti. (více na www.trenovanipameti.cz) V rámci této akce
se v sobotu 17. 3. 2018 od 18.00 hod. v naší hospùdce bude konat pøednáška o trénování pamìti. Náplní této osvìtové pøednášky bude, vás pøesvìdèit, že si ještì docela slušnì pamatujete (i když nìkteøí o tom tøeba pochybují), seznámit vás s jednoduchými mnemotechnikami a rozšíøit vaši rezervní mozkovou kapacitu.

Tìší se na Vás Hanka Prášková (certifikovaný trenér pamìti I. stupnì)
 

KAŠPAØI Z MEZIHOØÍ

oslavili 10. 3. 2018 pøedstavením své hry "SESTRY V PODEZØENÍ" v sále restaurace U Lapkù v Pøestavlkách Mezinárodní den žen.
 

MAŠKARNÍ BÁL

SDH Mezihoøí a SDH Žíòany poøádaly v sobotu 3. února 2018 od 19:30 hodin v kulturním domì v Mezihoøí na téma: filmové postavy
k tanci a poslechu hrál: Franťák Rock
vstupné bylo 50/100 Kè

 

 

TØÍKRÁLOVÁ KOLEDA

Milí sousedé, chci vám oznámit, že 2x Tøi králové (celkem 6 králù :-) shromáždili v kasièkách bìhem tøíkrálové koledy tu nádhernou sobotu v Mezihoøí celkem 2.240,- Kè díky štìdrosti tìch, koho navštívili. Dìkujeme! Dìti se rozhodly, že tuto sumu vìnují celou na èinnost Záchranné stanice pro živoèichy ÈSOP a Parazoo ve Vlašimi ve formì vìcného a finanèního daru. Za vìtší èást jsme tedy dnes nakoupili krmiva (obilí, granule a piškoty po poradì s vedením ZS) a menší èást (cca 500 Kè) dìti vìnují do kasièky organizace. Vše dìti osobnì pøedaly další sobotu, kdy je zároveò pracovník ÈSOP provedl po obou zaøízeních a dal jim výklad - byl to pro nì prima výlet. Ještì jednou dìkujeme jménem dìtí i za sladkosti, ovoce a oøechy do košíèku, spravedlivì se o nì rozdìlily. Koleda pro nì byla i díky vám skvìlým spoleèným zážitkem, jako celý sluneèný den. Vzpomeòte si o velikonoèní plískanici, jak krásnì bylo v lednu na Tøi krále - létaly dokonce vèely!
Hodnì štìstí a Christus mansionem benedicat!
Libor Mikeš

 

 

VÁNOÈNÍ TVOØENÍ

Tipy na výrobu adventních vìncù na pøíští rok


V pøípadì dotazù, pøipomínek, dalších podnìtù nás kontaktujte na mailové adrese (info@mezihori.cz).