Sbor dobrovolných hasičů v Mezihoří

Členská základna čítá ke dni 70. výročí hasičů v Mezihoří v roce 2004 17 členů.


Výbor SDH v tomto roce: starosta Ing. František Nácovský, velitel Ing. Miloslav Potůček, zástupce velitele Ing.Vladislav Vlasák, strojník Miroslav Rezek, jednatel Ing. Ondřej Hradečný, pokladník Jaroslav Vilímek, kronikář Jaroslav Brzybohatý, člen výboru Jan Černík, revizor účtů Cyril Rezek.

z historie

Osada Mezihoří vklíněna mezi vrchy Chlum a Trkotín jest jaksi odříznuta od světa a při vypuknutí ohně nebylo možno ihned z okolí požár zpozorovati, jak uvádí v kronice obce Soběhrdy František Linhart. Rozvážní občané, dbajíce bezpečí a ochrany majetku svého a spolubližních, upozorňovali často na potřebu, aby ve zdejší obci byl zřízen hasičský sbor. Realizace této myšlenky byla odsunuta, když osada Mezihoří podnikla stavbu silnice z osady na silnici čerčanskou. Provedení založení sboru tím bylo odsunuto pro nedostatek finančních prostředků, ale myšlenka trvala dále a nezanikla. Čas od času se pamatovalo na uskutečnění této myšlenky pořádáním zábav jejichž finanční výtěžek měl být základem pro zřízení hasičského sboru. Tak v roce 1924 byly pořádány v hostinci Antonína Matějky dvě zábavy. První byla pořádána dne 5.února místními železničáři a druhá dne 19.února kroužkem mládenců a dívek. Čistý výnos 150,- Kč byl zábavním výborem věnován na založení hasičského sboru v Mezihoří. Jmenovaný obnos byl předán Karlem Čiperou osadnímu starostovi Josefu Breburdovi, který jej uložil u Okresní hospodářské záložny v Benešově. Tohoto obnosu bylo také použito při zakládání hasičského sboru na nejnutnější pomůcky pro sbor, hlavně knihy a razítko. Myšlenka založení sboru ožila za deset let v roce l934. Založení sboru bylo finančně podporováno osadou, která si k tomu účelu vypůjčila u Hospodářské záložny v Benešově 5000,- Kč. Z tohoto obnosu bylo předáno hasičskému sboru 3000,- Kč jako zápůjčka. Sbor si bude tento obnos samostatně splácet. Zbytek 2000 Kč darovala osada sboru. Ochotnický kroužek v Mezihoří daroval obnos 1700 Kč. Po této finanční podpoře přikročilo se k další činnosti. Za účelem založení sboru dobrovolných hasičů byla svolána dne 21. května 1934 ustavující schůze občanů v hostinci paní Klápové, které se zúčastnilo 31 občanů.


Schůzi zahájil osadní starosta Karel Čipera a další řízení předal náčelníku IV. Okrsku hasičů bratru Velebilovi z Petroupimi. Jmenovaný vylíčil význam hasičství pro obec a hlasováním bylo rozhodnuto všemi přítomnými, aby hasičský sbor byl založen. Zapisovatelem byl zvolen Josef Balata. Na vyzvání se dobrovolně za členy přihlásili tito občané : za činné členy se přihlásili Václav Heřman, Josef Bubeník, František Konrád, Josef Balata, Jaroslav Žížala, Bohumil Žížala, Antonín Vašák, Ludvík Farský, Miloš Komárek, Josef Breburda, Jaroslav Střelka a Josef Malčevský. Za přispívající členy Josef Breburda starší, Antonín Procházka, František Sobotka, František Kříž, František Sládek, Jan Havránek, František Potůček, František Chrpa, František Píta, Jan Střelka, František Sosna, Václav Hájek, Josef Skalický, Karel Čipera, Josef Hovorka, Antonín Krejcárek, Josef Vyhnal, František Sládek starší a Josef Dušek. Z osady Phova přihlásili se jako přispívající Josef Vnouček, František Potůček, Václav Kosina, František Neuman a Jan Škvor.


Do prozatímního výboru činovníků byli jednohlasně zvoleni: František Kříž starostou sboru, Václav Heřman náčelníkem, Karel Klápa vzdělavatelem, ten se v krátké době své funkce vzdal a ze sboru vystoupil. Do výboru z činných členů byli zvoleni Josef Balata, Jaroslav Žížala a dva přísedící z přispívajících Antonín Krejcárek a Antonín Procházka. Dne 1. července 1934 byla svolána nová schůze a pokračováno v dalších pracích. V této schůzi byli definitivně zvoleni Josef Balata jednatelem a Antonín Krejcárek pokladníkem. Byla podána žádost o schválení stanov a osadnímu úřadu žádost o určení místa pro hasičskou zbrojnici. Ochotnickému kroužku v Mezihoří byla podána žádost o finanční podporu na vybudování sboru. Václav Heřman byl pověřen, až osada určí místo pro zbrojnici, aby se ujal všech přípravných prací. Na návrh starosty sboru Františka Kříže bylo usneseno, aby se zakoupila stříkačka a aby bylo jednáno s několika firmami. Na schůzi 22. června 1934, která se konala na osadním úřadě v Mezihoří, bylo rozhodnuto zakoupiti ruční stříkačku od firmy Ebert v Praze za 6300,- Kč se vším příslušenstvím a výzbrojí pro 12 členů sboru. Jednání byli přítomni osadní starosta Karel Čipera, starosta sboru František Kříž, náčelník sboru Václav Heřman a členové zastupitelstva. Dne 1. září 1934 předal V.Heřman účet za veškeré práce při stavbě hasičské zbrojnice. Vydání činilo celkem 2132 Kč, 48 h. Při stavbě zbrojnice pomáhali mezihořští i okolní občané většinou zdarma, takže se celkový náklad zmenšil nejméně o třetinu. Obzvláště je třeba uvést tyto dárce a pomocné síly: plánek zhotovil zdarma stavitel Tomas z Teplýšovic, potřebné dříví darovala osada Phov, obec Velké Žíňany a p. Bakos z Klokočné, tesařskou práci provedl bratr náčelník žíňanského sboru Řepásek se svým společníkem p. Šturcem z Bedrče úplně zdarma. Truhlářské práce zhotovil p. V. Andres z Mezihoří rovněž úplně zdarma a p. J. Lehovec, klempíř, daroval svítilnu ke stříkačce. Potřebný kámen ke stavbě darovala obec Vranovská Lhota. Veškeré svážení materiálu obstarali bezplatně rolníci z Mezihoří a Phova. Ostatní zednické a pomocné práce vykonali zdarma členové sboru. Práci kovářskou vykonali zdarma p.Vobecký z Vranovské Lhoty a Jindřich Střelka z Mezihoří. Pozemek, na kterém stojí zbrojnice darovala z části osada a p. František Sobotka rolník z Mezihoří. Dne 10. února 1935 konal sbor první valnou hromadu v hostinci paní Klápové za přítomnosti okrskového náčelníka bratra Velebila a devatenácti bratří. Sbor čítal 15 činných členů, které můžeme považovat za zakladatele sboru. Všichni složili slib 16. června 1935


Stav k 01.07.2004